Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

 

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo,             módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwe nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

ANTYFONA:

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Można odmówić inny werset z modlitwą stosownie do okresu liturgicznego.

 

Modlitwa św. Bernarda

(Memorare)

Pomnij, o najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, co się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawienie błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być od Ciebie opuszczony. Tą wiarą ożywiony, o Panno nad Pannami, do Ciebie biegnę, przed Tobą stawam w mej nędzy, i grzesznik ze łzami rzucam się pod nogi Twoje. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź wołaniem moim, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Modlitwa do św. Józefa na miesiąc październik.

 

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

(do prywatnego odmawiania)

 

Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Ty się gniewać nie umiesz. Matko Najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski, Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja, najniegodniejszy Twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij je ze mnie, Matko Miłosierdzia, i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego, Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.

(należy go omawiać podczas nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca)

 

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

(Pius XII, 31.10.1942)

 

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski, oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci twego Macierzyńskiego Serca.

Tobie, twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.

Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.

O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój.

Królowo Pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.

Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: «Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli» (Łk. 2, 14).

Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem.

Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.

Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, wysławiały Ciebie, Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen.

 

(należy go odmawiać w święto NMP Królowej 31 maja i Niepokalanego Serca NMP 22 sierpnia)

 

Akt poświęcenia się Narodu polskiego Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu

Prymas Polski, kardynał August Hlond

Jasna Góra, 8 września 1946

 

Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta!

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.

Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym Słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

 

(należy go odmawiać w święto NMP Królowej Polski 3 maja)

 

Akt poświęcenia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X Najświętszej Maryi Pannie i Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu.

 

Do Ciebie, o Niepokalana Matko Boga, uciekamy się w tej ciężkiej dla ludzkości godzinie, do Ciebie wołamy w tych bezprzykładnych burzach, jakie wstrząsają Kościołem aż u jego podstaw. Niegdyś u stóp Krzyża współcierpiałaś w boleściach Twego Boskiego Syna, jakże mogłabyś się oprzeć współczuciu w obliczu cierpień Jego Mistycznego Ciała – Kościoła.

Podczas gdy komunizm tak wszędzie rozsiewa swoje błędy, że Kościół zostaje nimi zarażony; zatruwa w jego wnętrzu wiele dusz wirus fałszywego ekumenizmu, przy czym jednych oddala od jedności w prawdziwej wierze i jedynej Arce Zbawienia, a innym zagradza do nich drogę.

Wśród tak wielu ruin i takiej zdrady, niech podoba się Bogu, przykładem dawnych czasów, iż On, w celu odbudowy, przygotuje sobie nasze Bractwo Kapłańskie jako małą armię wojowników, która, w pełni świadoma swej słabości, dziś zwraca się do Ciebie, o Panno Można, Wspomożenie Wiernych. Wobec wielkości powierzonego nam zadania, nie ufamy przecież swoim własnym siłom, ale chcemy się poddać pod Twą Matczyną i możną opiekę, o Panno, silna jak obóz w szyku, gdyż Tobie jest od prawieków obiecane, że zdepczesz głowę węża. Wśród zagrażających nam ze wszech stron niebezpieczeństw uciekamy się do Boga, który raczył powołać nas do służby swemu Kościołowi. Niech On potwierdzi je łaskawie za Twoim pośrednictwem, o Arko Przymierza.

Ożywieni pragnieniem powiększenia Twej sławy i chwały, rzucamy się dziś, o Niepokalana Dziewico, przed Twój tron łaski, aby dołączyć nasz mały wkład do dziecięcej miłości Chrystusa, Twego Syna, do Ciebie.

Tobie zatem, Najsłodsza Matko, poświęcamy nieodwołalnie, pod patronatem Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca, nasze Bractwo Kapłańskiego Świętego Piusa X, jego kapłanów, seminarzystów i braci, siostry, oblatki i Trzeci Zakon oraz jego całą duchową rodzinę.

Abyś od teraz Ty była Władczynią naszego Bractwa, ofiarujemy Ci na zawsze, na Twe ręce, w formie wieczystej darowizny, wszystkie nasze dobra, nasze domy i przekazujemy je Tobie, abyś stała się ich prawdziwą Właścicielką. Oddajemy i poświęcamy Tobie całkowicie, z duszą i ciałem, nas samych, abyś Ty według swego upodobania rozporządzała nimi. Oddajemy Tobie także powierzone nam dusze, abyś strzegła ich swą Matczyną opieką. Wreszcie polecamy i przekazujemy Ci nasz apostolat, aby od tej pory był on Twoim apostolatem, o Królowo Apostołów!

Ponieważ nasze Bractwo jest teraz Twoją własnością, trzymaj je mocno, Wieżo Dawida, aby nigdy nie mogło zboczyć z prawej drogi. Zachowaj, o Panno Wierna, każdego z jego członków w niezachwianym przywiązaniu do niego. Utrzymaj naszą wiarę dziewiczo czystą, o Panno Najczystsza, któraś otrzymała władzę zwyciężania wszystkich herezji na całym świecie. Zachowaj, o Pełna Łaski, Kościołowi Ofiarę Mszy Świętej według dawnego, czcigodnego i przynoszącego tak wiele łask rzymskiego obrządku i utrzymaj nas w niewzruszonej wierności jemu. Pozwól, o Królowo Wszystkich Świętych, niech za Twą przyczyną rozkwitnie wśród nas świętość kapłaństwa, świętość życia zakonnego i rodzinnego. Strzeż, o Matko Łaski Bożej, naszego Bractwa jako owocnej, wiecznie żywej gałęzi Świętego, Katolickiego, Rzymskiego Kościoła. Wypraszaj nam, o Matko Kościoła, łaskę, abyśmy co dnia stawali się coraz użyteczniejszymi narzędziami w ręku Boga, aby uratować jak najwięcej dusz. Abyśmy jednak uznali, że Ty, o Panno Łaskawa, wysłuchałaś naszych modlitw, ześlij nam wielu, wielu robotników, których Boski Pan Żniwa posyła na swoje żniwo. Zapewnij nam wreszcie, o Matko Najwyższego Kapłana, łaskę współpracy przy odnowieniu katolickiego kapłaństwa i przy rozpromienianiu się kapłańskiej Duszy Chrystusa, której blask rozszerzy i umocni ostatecznie Jego Królestwo nad ludźmi, rodzinami, państwami.

Pokrzepieni naszym mianem apostołów Jezusa i Maryi, przyrzekamy, o Królowo Męczenników i Wyznawców, do ostatniego tchnienia, ze wszystkich naszych sił pracować nad tym, aby wszystko odnowić w Chrystusie, rozszerzyć Jego Królestwo i przybliżyć triumf Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca, o Maryjo. Amen.

 

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia, 1956.

Akt wynagrodzenia cyt. za: Modlitwa, ofiara i pokuta – jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu, Wydawnictwo „Maria Vincit”; Akt poświęcenia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X Najświętszej Maryi Pannie i Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu cyt. za: Te Deum Laudamus. Modlitewnik katolicki, Wyd. Te Deum, Warszawa 2001, str. 109-110.