Antyfony końcowe o Najświętszej Maryi Pannie

 

 

      I. Od 1 niedzieli Adwentu do Oczyszczenia N. M. P.

 

Alma Redemptoris

    Przypisywana Hermanowi Contract, mnichowi opactwa Reichenau, †1054.

 

      Święta Matko Odkupiciela,

Bramo niebios zawsze otwarta,

Gwiazdo morza! Wspomóż upadły

Lud, gdy powstać usiłuje.

      Tyś zrodziła Stwórcę Swojego,

Ku zdumieniu całej natury,

Panną będąc przedtem i potem,

Pozdrowiona usty Anioła,

Okaż litość nad grzesznikami.

 

W Adwencie

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

      Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za Zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

Od I Nieszporów Bożego Narodzenia do Oczyszczenia N. M. P.

V. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

R. Bogarodzico przyczyń się za nami.

      Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.

R. Amen.

 

      II. Od Oczyszczenia N. M. P. do W. Środy.

 

Ave Regina Cælorum

        Śpiew tej antyfony w liturgii datuje się prawdopodobnie od Klemensa VI, † 1352.

 

      Witaj, niebios Królowo,

Witaj, Pani Aniołów,

Witaj, różdżko i bramo,

Jasność zrodziłaś światu.

      Ciesz się, Panno chwalebna,

Ponad wszystkie piękniejsza,

Witaj, o Najśliczniejsza,

Proś Chrystusa za nami.

 

V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno święta.

R. Daj mi moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom.

      Módlmy się. Miłosierny Boże, wesprzyj naszą ułomność, abyśmy oddając cześć Najświętszej Bogarodzicy, za Jej wstawiennictwem powstali z naszych nieprawości. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

      III. W Okresie Wielkanocnym

 

Regina Cæli

        Antyfonę śpiewa się zawsze stojąc. Datuje się od X wieku.

 

      Królowo nieba, wesel się, alleluja,

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,

Módl się za nami do Boga, alleluja.

 

V. Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja.

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

      Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

 

      IV. Od Trójcy Przenajświętszej do Adwentu.

 

Salve Regina

        Pochodzi zdaje się z XI w. (Adhemar, biskup z Poy, † 1098).

 

      Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia; życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto więc, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

V. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

      Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty za współdziałaniem Ducha Świętego uczyniłeś ciało i duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi godnym mieszkaniem Twojego Syna, spraw, abyśmy czcząc radośnie Jej pamięć, za Jej przyczyną zostali uwolnieni od grożących niebezpieczeństw i śmierci wiecznej. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.