Litania narodu polskiego

 

 

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się Panie.

Nad narodem męczenników,

Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Jezu nieskończenie Mocny,

Jezu Nadziejo nasza,

O Maryjo Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,

Święty Wojciechu, Patronie Polski,

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,

Święty Jozafacie, Patronie Rusi,

Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.

Święta Jadwigo, Patronko Śląska,

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,

Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów,

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży,

Święty Andrzeju Bobola, Męczenniku za wiarę,

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej,

Święty Florianie, Patronie Krakowa,

Święty Maksymilianie Kolbe, Patronie niewinnie skazanych,

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Bł. Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.

Bł. Czesławie, Patronie Wrocławia,

Bł. Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego,

Bł. Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa,

Bł. Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego,

Bł. Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy,

Bł. Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski,

Bł. Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński,

Bł. Salomeo, Księżno Halicka,

Bł. Kingo, Patronko górników,

Bł. Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,

Bł. Sadoku wraz z 48 towarzyszami, Męczennicy sandomierscy, módlcie się za nami.

Bł. Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Bł. Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca,

Bł. Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej,

Bł. Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów,

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.

Od kajdan niewoli,

Od godziny zwątpienia,

Od podszeptów zdrady,

Od gnuśności naszej,

Od ducha niezgody,

Od nienawiści i złości,

Od wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.

Winy magnatów naszych,

Winy szlachty naszej,

Winy rządzących krajem,

Winy kierujących ludem,

Winy pasterzy naszych,

Winy ludu naszego,

Winy ojców i matek naszych,

Winy braci i sióstr naszych,

Winy całego narodu polskiego,

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.

Głos krwi żołnierzy naszych,

Płacz matek i żon,

Płacz wdów i sierot,

Płacz dzieci katowanych za pacierz polski,

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów,

Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża i górników Śląska,

Wołanie Narodu o prawdę, sprawiedliwość i solidarność,

Modlitwę nękanego ludu o wolność w Ojczyźnie,

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie.

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,

Miłość Polski, Ojczyzny naszej,

Męstwo, mądrość i łagodność,

Wszystkie dary Ducha Świętego,

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,

Wolność, chwałę, szczęście i pokój,

Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.

Przez Bogurodzicę – Ojca św. na długie lata zachowaj nam, o Panie.

Przez Najświętsze Życie Twoje – żyć dobrze naucz nas, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją – cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje – z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha Świętego Zesłanie – „ducha dobrego” daj nam, o Panie.

Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę – w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów, Jagiellonów i Sobieskich – nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Ojca Kordeckiego i ks. Skorupki – nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Zachowaj lud Twój, Panie.

R. I błogosław dziedzictwu Twojemu.

Módlmy się. Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby odzyskać i zachować wolność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Świętego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o odzyskanie i zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

(ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Opracowano na podstawie: Kazimierz Przydatek i Gabriel Turowski (opr.), Corda cordi : Litania Narodu Polskiego, Rzym 1981.