Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1908)

 

 

NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu.
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj Panno nad panny, Gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków Swojemu,
Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu:
Przez które okrąg ziemi i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił Sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

W.: Przejrzał Ją Bóg i wybrał Ją Sobie,
O.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawem okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam u Syna Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywarny, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój. a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków.

O.: Amen.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W.: Błogosławmy Panu,
O.: Bogu chwała.
W.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
O.: Amen.

NA PRYMĘ
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły.
Który złoty stół i siedem kolumn ozdobiły.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa Gwiazdo z Jakóba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czarta jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan Ucieczką i Port nieomylny,

W.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
O.: I wylał Ją na wszystkie dzieła rąk Swoich,
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

NA TERCYĘ
Przybądź nam miłościwa…

HYMN
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo Wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca,
Różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który, Ciebie za Matkę obierając Sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

W.: Ja mieszkam na wysokościach,
O.: I tron Mój w słupie obłoku.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

NA SEXTĘ
Przybądź nam miłościwa…

HYMN
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.

W.: Jak lilia między cierniem,
O.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

NA NONĘ
Przybądź nam miłościwa…

HYMN
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
I Abizag prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.

W.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja.
O.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie była.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

NA NIESZPÓR
Przybądź nam miłościwa…

HYMN
Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W poczęciu Swem jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi,
Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

W.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
O.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

NA KOMPLETĘ
Niech nas, Pani, Twą prośbą do Siebie nawróci
Jezus, Syn Twój, a Swój gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa…

HYMN
Witaj Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko Łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna Gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska niemocnych zdrowie w Twej obronie
Niech Boga oglądamy na górnym Syonie.

W.: Olej wylany, o Maryo, Imię Twoje,
O.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
W.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
O.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Święta Maryo, Królowo niebieska…

POLECENIE GODZINEK
Z pokłonem, Panno święta, ofiaruję Tobie
Te Godzinki, ku większej czci Twej i ozdobie:
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryą przybyła.

ANTYFONA
Tać jest różdżka, w której ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie powstała.

W.: W poczęciu Twojem, Panno, niezmazanaś była.
O.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, któryś przez Niepokalane Panny Maryi Poczęcie godne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował: prosimy Cię, aby jakoś Ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy zachował, takeś nam też za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
O.: Amen.

 

Za: Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, str. 369–374