Wzbudzenie różnych aktów

które chrześcijanin z wielkim pożytkiem odmówić może, a osobliwie w każdą niedzielę.

 

 

Uwielbienie

O Trójco Przenajświętsza! Kłaniam Ci się jak najpokorniej i uwielbiam Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, trojakiego w osobach, w naturze zaś jednego prawdziwego Boga.

 

Pokora

Przed Tobą o nieskończony Boski Majestacie, uznaję i wyznaję nędzny, grzeszny człowiek, że prochem i ziemią jestem, także iż z siebie samego bez łaski Twojej nic dobrego uczynić nie zdołam.

 

Wiara

Wierzę w Ciebie prawdziwego, w Trójcy jedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, któryś wszystko stworzył, który wszystko utrzymujesz i rządzisz, który dobre nagradzasz a za złe karzesz. Wierzę, że Syn Boży stał się człowiekiem, ażeby nas śmiercią krzyżową odkupił, i że Duch Święty przez swoją łaskę nas poświęca. Wierzę i wyznaję wszystko, co Ty o Boże objawiłeś, co Jezus Chrystus nauczał, co Apostołowie opowiadali, i co Kościół święty rzymsko-katolicki nam do wierzenia podaje. W to wszystko wierzę, ponieważ Ty o Boże wieczną prawdą i nieskończoną mądrością jesteś, który ani omylić, ani omylonym być nie możesz. O Boże, pomnóż wiarę moją.

 

Nadzieja

Mam nadzieję i ufam w Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu o Boże, że mi przez nieskończone zasługi Jednorodzonego Syna Twojego Jezusa Chrystusa w tym życiu poznania prawdziwego żalu i odpuszczenia grzechów moich użyczysz, a po śmierci zbawienia i wiecznej szczęśliwości udzielisz, abym na Ciebie twarzą w twarz patrzył, Ciebie kochał i bez końca wielbił. Spodziewam się od Ciebie potrzebnych środków do dostąpienia tego wszystkiego. Spodziewam się od Ciebie tego, gdyżeś to przyobiecał, który wszechmocny, wieczny, nieskończenie dobry i miłosierny jesteś. O Boże, wzmacniaj nadzieję moją.

 

Miłość

Mój Boże! Kocham Cię z całego serca mojego nade wszystko, boś Ty najwyższe dobro, nieskończenie doskonały i wszelkiej miłości jesteś godny; także dlatego kocham Cię, ponieważ ku mnie i wszelkim stworzeniom najdobrotliwszy jesteś. Pragnę z całego serca, abym Cię tak kochać mógł, jak Cię najwierniejsi Twoi słudzy kochali i kochają, z których miłością łączę moją niedoskonałą miłość; pomnażaj ją we mnie o dobrotliwy Panie coraz więcej a więcej, ponieważ Cię wtedy szczerze i serdecznie miłować pragnę i to czynić pilnie usiłuję, wtedy żal mi z całego serca, że Ciebie najwyższe dobro moje, które nade wszystko kocham, Ciebie Stwórcę mojego, Zbawiciela i Poświęciciela rozgniewał; żałuję, że zgrzeszyłem, że Ciebie wszechmocnego Pana mojego, najlepszego Ojca obraziłem. Postanawiam statecznie wszystkich grzechów i wszystkich okazji złych wystrzegać się, za popełnione grzechy coraz bardziej żałować, nigdy więcej przeciwko woli Twojej najświętszej nie czynić. Przyjmij mnie znowu za syna swego. Dodaj mi łaski do wypełnienia tego przedsięwzięcia mojego. O to proszę Cię przez nieskończone zasługi Tegoż Syna Bożego, Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

 

Zaparcie siebie samego

Nie moja wola, ale Twoja, o Panie, niech się dzieje! Nie według skłonności zepsutego serca mojego, nie według pożądliwości zmysłów moich, nie według przykładu grzeszników, ale według prawa Twojego chcę żyć i czynić. Słowa Twoje niech będą pochodnią nogom moim i światłem na drogach moich.

 

Gotowość służenia Bogu

O Boże mój i Panie mój, powinienem Ci jako stworzenie Twoje służyć i wolę Twoją wypełniać, chociażbyś wiecznej nagrody nie obiecał tym, którzy Ci są posłuszni. Przedsiębiorę sobie, ze wszystkich sił Tobie służyć, a niczym światu od służby Twojej nie dam się wstrzymać. Wszystko, co czynię, i co chcesz, abym uczynił, to chcę na chwałę Twoją czynić, abym Tobie posłuszeństwo moje świadczył.

 

Zgadzanie się z Wolą Boską

Panie, wola Twoja niech się dzieje w wesołych i przeciwnych zdarzeniach, w nędzy i w nieszczęściu, w utrapieniu i w niedostatku! Ty jesteś Ojcem naszym, Twoja dobroć może i będzie wszystko kierować dla dobra naszego.

 

Dziękczynienie

Dawco wszelkiego dobra, Boże! Ciebie wielbię, Tobie dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa, za wszystko dobre, co używam, od Ciebie to pochodzi; całuję miłościwą rękę Twoją ojcowską. Co mi także ludzie dobrego czynią, Ty mi to wyświadczasz przez nich. Gdybyś im Ty, który wszystkim rządzisz, nie dozwolił, aby mi dobrze czynili, to by nie mieli możliwości: oni są narzędziem, przez które wszechmocność Twoja działa.

 

Miłość bliźniego

Miłuję dla Ciebie, o Panie, moich współbliźnich, jestem gotów wszystko dobre im czynić, co mogę, abym się przez to Tobie podobał. Przebaczam im z całego serca, co mi przeciwnego czynią, chcę ich słabości z miłości ku Tobie znosić, chociaż mi są przykrymi.

 

Skrucha i żal

Boże mój, Ty najwyższe dobro i nieskończone dobro, Tyś jest wszelkiej czci, wszelkiej miłości, wszelkiego posłuszeństwa godzien. Wiadomo mi, bowiem, żem Ci był nieposłusznym, i bardzo często przeciwko woli Twojej najświętszej postępowałem. Brzydzę się tym nieposłuszeństwem moim, żałuję za popełnione grzechy moje i proszę Cię o przebaczenie tychże; postanawiam mocno za pomocą łaski Twojej nigdy Cię więcej nie obrazić. Panie! Wspomóż słabość moją, wzmocnij przedsięwzięcie moje i dozwól mi, abym go zawsze wiernie wypełniał.

 

Za: U stóp Krzyża! Książka do nabożeństwa czyli: skarbiec nabożeństwa chrześcijańsko-katolickiego na wszystkie uroczystości roku według nauki Kościoła Rzymsko Katolickiego starannie ułożona i do druku podana, Wydanie trzecie, Nakładem i drukiem Józefa Pisza, Nowy Sącz 1892; Książka ma imprimatur biskupa tarnowskiego z 31 października 1878 podpisanego po łacinie Josephus Aloysius m. p. Episcopus.