Różaniec Święty

 

 

Według encykliki Leona XIII, nabożeństwo różańcowe odprawia się od 1 października do 2 listopada włącznie przez odmawianie różańca, litanii do Najświętszej Maryi Panny i modlitwy do św. Józefa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Różaniec składa się 3 części, z których każda jest poświęcona uczczeniu 5 tajemnic z życia Chrystusa i Maryi, odpowiadających cyklowi liturgicznemu. Każdą tajemnicę wielbi się jednym Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś Maryjo i jednym Chwała Ojcu. Różaniec składa się więc ze stu pięćdziesięciu pozdrowień Anielskich, podobnie jak pacierze kapłańskie ze 150 psalmów.

 

I. 5 Tajemnic Radosnych (poniedziałek i czwartek).

Święta cyklu

Środa i piątek Suchych dni adwentowych.

Boże Narodzenie.

Oczyszczenie N. M. P.

Niedziela w oktawie Trzech Króli.

Tajemnica

1. Zwiastowanie.

2. Nawiedzenie.

3. Boże Narodzenie.

4. Ofiarowanie.

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni.

Owoc

Pokora.

Miłość bliźniego.

Ubóstwo.

Posłuszeństwo.

Szukanie Jezusa.

II. 5 Tajemnic Bolesnych (wtorek i piątek).

Wielki Czwartek.

Wielki Piątek.

1. Konanie w Ogrójcu.

2. Biczowanie.

3. Cierniem ukoronowanie.

4. Niesienie krzyża.

 

5. Ukrzyżowanie.

Skrucha.

Umartwienie zmysłów.

Umartwienie rozumu i serca.

Cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą.

Miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz.

III. 5 Tajemnic Chwalebnych (środa, sobota, niedziela).

Wielkanoc.

Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie.

1. Zmartwychwstanie.

2. Wniebowstąpienie.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie N. M. P.

 

5. Ukoronowanie N. M. P.

Wiara i nawrócenie.

Nadzieja i pragnienie nieba.

Miłość i żarliwość apostolska.

Śmierć szczęśliwa i nabożeństwo do N. M. P.

Wytrwanie ostateczne i ufność w Maryi.

 

SPOSOBY ODMAWIANIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

I. SPOSÓB: DOPOWIEDZENIA.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.

Zdrowaś Maryjo… Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.

Zdrowaś Maryjo… Jezus, który niech w nas rozpala miłość.

Chwała Ojcu…

 

Część pierwsza: radosna

1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.

2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.

3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

4. Któregoś Ty, o Panno, w kościele ofiarowała.

5. Któregoś Ty, o Panno, w kościele znalazła.

 

Część druga: bolesna

1. Który za nas Krwią się pocił.

2. Który za nas był ubiczowany.

3. Który za nas był cierniem ukoronowany.

4. Który za nas ciężki krzyż nosił.

5. Który za nas był ukrzyżowany.

 

Część trzecia: chwalebna

1. Który zmartwychwstał.

2. Który do nieba wstąpił.

3. Który nam Ducha Świętego zesłał.

4. Który Cię, o Panno, wziął do nieba.

5. Który Cię, o Panno, w niebie ukoronował.

 

II. SPOSÓB: ROZWAŻANIA.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga Ojca…, 3 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Przy każdej tajemnicy: 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu… oraz Modlitwa fatimska: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

 

Część pierwsza: radosna

 (poniedziałek i czwartek)

 

Tajemnica 1. Zwiastowanie NMP

W pierwszej tajemnicy radosnej rozważajmy, jak Archanioł Gabriel, posłaniec Trójcy Przenajświętszej zwiastował Niepokalanej i Najczystszej Dziewicy Maryi poczęcie i narodzenie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

Owocem tej tajemnicy jest pokora.

 

Tajemnica 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

W drugiej tajemnicy radosnej rozważajmy, jak Najświętsza Maryja Panna, usłyszawszy od niebieskiego posłańca, że Elżbieta św. w swej starości poczęła syna, poszła ją odwiedzić i zaniosła jej błogosławieństwo Boże.

Owocem tej tajemnicy jest miłość bliźniego.

 

Tajemnica 3. Narodzenie Pana Jezusa

W trzeciej części radosnej rozważajmy, jak za nadejściem czasu, Najświętsza Maryja Panna porodziła Syna Bożego, Zbawiciela świata w stajence betlejemskiej i złożyła Go w żłóbku między bydlętami.

Owocem tej tajemnicy jest ubóstwo.

 

Tajemnica 4. Ofiarowanie Pana Jezusa

W czwartej tajemnicy radosnej rozważajmy, jak Najświętsza Maryja Panna, ofiarowała w dzień oczyszczenia swego Syna Bożego, Ojcu Niebieskiemu w świątyni jerozolimskiej.

Owocem tej tajemnicy jest posłuszeństwo.

 

Tajemnica 5. Znalezienie Pana Jezusa

W piątej tajemnicy radosnej rozważajmy, jak Najświętsza Maryja Panna w drodze powrotnej z Jeruzalem, zgubiwszy 12-letniego Jezusa, po trzech dniach znalazła Go w kościele między doktorami.

Owocem tej tajemnicy jest szukanie Jezusa.

 

Część druga: bolesna

 (wtorek i piątek)

 

Tajemnica 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

W pierwszej tajemnicy bolesnej rozważajmy, jak Pan nasz, Jezus Chrystus, modląc się w Ogrójcu, pod ciężarem grzechów naszych krwawo się pocił.

Owocem tej tajemnicy jest skrucha.

 

Tajemnica 2. Biczowanie Pana Jezusa

W drugiej tajemnicy bolesnej rozważajmy, jak Pan Jezus za nasze grzechy był okrutnie biczowany, całe Jego Najświętsze Ciało zostało poszarpane, okryte ranami i krwią oblane.

Owocem tej tajemnicy jest umartwienie zmysłów.

 

Tajemnica 3. Cierniem ukoronowanie

W trzeciej tajemnicy bolesnej rozważajmy, jak Pan Jezus ostrym cierniem był ukoronowany.

Owocem tej tajemnicy jest umartwienie rozumu i serca.

 

Tajemnica 4.Dźwiganie krzyża

W czwartej tajemnicy bolesnej rozważajmy, jak Panu Jezusowi na śmierć skazanemu dla większej boleści i zniewagi, włożono ciężki krzyż na ramiona, na którym za nasze grzechy miał być ukrzyżowany.

Owocem tej tajemnicy jest cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą.

 

Tajemnica 5. Ukrzyżowanie

W piątej tajemnicy bolesnej rozważajmy, jak Pan Jezus na górze Kalwarii tępymi gwoździami był do krzyża przybity, na którym modląc się wobec swej Najświętszej Matki skonał.

Owocem tej tajemnicy jest miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz.

 

Część trzecia: chwalebna

 (środa, sobota i niedziela)

 

Tajemnica 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

W pierwszej tajemnicy chwalebnej rozważajmy, jak Chrystus Pan trzeciego dnia po okrutnej męce i śmierci zwycięsko i chwalebnie zmartwychwstał.

Owocem tej tajemnicy jest wiara i nawrócenie.

 

Tajemnica 2. Wniebowstąpienie

W drugiej tajemnicy chwalebnej rozważajmy, jak Zbawiciel świata w 40 dni po Swym Zmartwychwstaniu wobec Najświętszej Matki i Apostołów, wstąpił do nieba.

Owocem tej tajemnicy jest nadzieja i pragnienie nieba.

 

Tajemnica 3. Zesłanie Ducha Świętego

W trzeciej tajemnicy chwalebnej rozważajmy, jak Syn Boży, siedząc po prawicy Ojca Niebieskiego, zesłał Ducha Świętego na uczniów, zgromadzonych w Wieczerniku wraz z Najświętszą Jego Matką.

Owocem tej tajemnicy jest miłość i żarliwość apostolska.

 

Tajemnica 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W czwartej tajemnicy chwalebnej rozważajmy, jak Najświętsza Maryja Panna, skończyła tu na ziemi nieskalane swe życie i wśród chórów anielskich z duszą i ciałem do nieba wziętą została.

Owocem tej tajemnicy jest śmierć szczęśliwa i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

 

Tajemnica 5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie na Królową nieba i ziemi

W piątej tajemnicy chwalebnej rozważajmy, jak Trójca Przenajświętsza ukoronowała Najświętszą Maryję Pannę na Królową nieba i ziemi, a przy tym rozmyślajmy chwałę Wszystkich Świętych w niebie.

Owocem tej tajemnicy jest wytrwanie ostateczne i ufność w Maryi.

 

Na zakończenie jednej części lub całego Różańca:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

 

III. SPOSÓB: NABOŻEŃSTWO ŚPIEWANE:

 

Różaniec do Najświętszej Maryi Panny

Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus

 

 

Opracowano na podstawie: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia, 1956, str. 1759; Droga do Nieba. Modlitewnik dla katolików wszystkich stanów, opracowany przez grono kapłanów Śląska Opolskiego, wyd. XXIX, Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu, 1967, str. 31-35.