Różaniec do Najświętszej Maryi Panny

(nabożeństwo śpiewane)

 

Pieśń.

(Przed zaczęciem Różańca w niedziele i święta)

 

Zawitaj ranna Jutrzenko!

I grzechów naszych Lekarko:

Ty Panią świata jesteś i Księżną,

Anielską jesteś Królową.

Tyś Panią sama nazwana,

Naprzeciw strzałom szatana:

Obroń nas ręką niezwyciężoną,

Prosim, stań się nam obroną,

Zastaw nas tarczą zbawienia,

Mocą Twojego Imienia:

Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,

Pogrom nieprzyjaciół wiecznych.

Zowiesz się nieba Królową,

Bądź nam obroną gotową:

Wyniszcz z serc naszych grzechowe wady,

Natchnij w nie pobożne rady.

Dodaj nam łaski i mocy

Przeciw czartowskiej przemocy:

Weź nas pod Swoją świętą obronę,

Oddal Boski gniew na stronę.

O ulubiona od Boga!

Ty nam racz być prosta droga!

Dotąd, gdzie żywot jest doskonały,

Wprowadź nas do wiecznej chwały.

O światłości Apostołów,

Męczenników i Wyznawców,

W godzinę śmierci wstaw się za nami,

Do Ciebie się uciekamy.

O Panienko nad pannami!

Ty się racz modlić za nami

Do Syna Twego najmilszego,

Jezusa, Pana naszego.

 

Zamiast powyższej pieśni w dni powszednie śpiewa się:

 

O Maryo, czysta Dziewica,

Porodziłaś Królewicza,

Niebieskiego Dziedzica,

Porodziłaś Go bez boleści,

Zbaw w nas smutku i żałości,

Zdrowaś Panno Maryo!

 

Antyfona.

Bądź pozdrowiona Królowo, Matko Miłosierdzia, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząca i płacząc na tym padole łez. Nuż tedy Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego, po tem wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawa! o litościwa! O słodka Panno Maryo.

 

Skończywszy to, Promotor czyta głośno intencyę jak następuje:

 

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego, na wysławienie Przenajdostojniejszej Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie pierwszą (albo drugą lub trzecią) cząstkę Różańca o Najświętszej Maryi Pannie, ofiarując ją: za Kościół św., za nawrócenie grzeszników, za wszystkich wiernych żywych i umarłych. (Można dołączyć inne jeszcze intencye np.: o uproszenie pokoju, deszczu, pogody itp.).

 

CZĘŚĆ PIERWSZA.

WESOŁA.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

R. Panie ku ratunkowi memu pośpiesz.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

R. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen*.

 

*) Jeśli Różaniec odprawia się za umarłych, to wszędzie zamiast wiersza: «Chwała Ojcu» śpiewa się:

V. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

 

Hymn.

 

Którego świat, ziemia, morze,

Godnie wysławić nie może,

Rządcę machiny troistej

Nosi żywot Panny czystej.

Któremu księżyc i gwiazdy,

I słońce posłuszne zawżdy,

Tego z Niebios łaskawości

Noszą Panieńskie wnętrzności.

Szczęśliwa Matka, u której,

Rzemieślnik z niebieskiej góry,

Co ma świat w dłoni zamkniony,

W żywocie jest zatajony.

Godna posła niebieskiego,

Płodna przez Ducha Świętego;

Od narodów pożądany,

Przez Jej żywot jest wydany.

Maryo, Matko miłości,

Matko przedziwnej litości!

Broń nas od czarta srogiego,

Przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu,

Z Dziewicy narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Wiekuistej czci godnemu.

 

TAJEMNICA PIERWSZA.

Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego.

 

Nawiedza z nieba Gabryel Maryę,

Zwiastując Syna Tej, co nad liliję

Śliczniejsza, która gdy gry jest pozdrowiona,

Staje strwożona.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Posłany jest Anioł Gabryel od Boga do miasta Galilejskiego, któremu imię Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny, Marya.

 

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

R. I poczęła z Ducha Świętego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się.

Boże, któryś chciał, aby Słowo Twoje z błogosławionej Maryi Panny żywota, za Anielskiem zwiastowaniem Ciało przyjęło: daj nam pokornym sługom Twoim, abyśmy, którzy Ją Bożą Rodzicielką być wierzymy, u Ciebie Jej przyczynami byli wspomożeni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków. Amen.

 

TAJEMNICA DRUGA.

Nawiedzenie Elżbiety św. przez Najświętszą Maryę Pannę.

 

Bogiem żywot swój mając obciążony,

Puszcza się Panna sama w górne strony;

Niepłodna syna w żywocie swym czuje,

Gdy wyskakuje.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Powstawszy tedy Marya w dni one, poszła w górną krainę ze skwapliwością do miasta Judzkiego i weszła w dom Zacharyaszów i pozdrowiła Elżbietę.

 

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami,

R. I błogosławion owoc żywota Twojego.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Majestatu Twego pokornie prosimy: aby, jakoś jednorodzonego Syna Twego przez nawiedzenie i pozdrowienie Rodzicielki Jego, dziecięciu w żywocie zamknionemu objawić raczył, tak też przez zasługi i prośby tejże Rodzicielki, racz Go nam dać poznać, jawnie widzieć i na wieki Nań patrzeć. Który z Tobą żyje i króluje itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA.

Narodzenie Pana Jezusa w stajence Betlejemskiej.

 

Szczęśliwy żywot Panieński, z którego

Syn się narodził Boga Przedwiecznego:

Anioł pasterzom tę nowinę głosi,

Pokój przynosi.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Nie znając Matka i Panna męża, porodziła bez boleści Zbawiciela wszystkich wieków: i Tegoż Króla Anielskiego sama Panna karmiła piersiami Swemi pełnemi z nieba.

 

V. A Słowo stało się Ciałem,

R. I mieszkało między nami.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Boże, któryś zbawienia wiecznego dobro, za płodnością Panieństwa błogosławionej Maryi ludzkiemu rodzajowi darował, spraw, prosimy Cię, abyśmy Jej za sobą przyczynę uczuli, przez którą zasłużylibyśmy sprawcę żywota przyjąć Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA.

Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele Jerozolimskim.

 

Dni się spełniły, Dziecię do kościoła

Niosą; Symeon od radości woła,

Wesół, iż Boga oglądał na ziemi

Oczyma swemi.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Gdy wprowadzili Dziecię. Pana Jezusa, Rodzice Jego do kościoła, wziął Go Symeon na ręce swoje i błogosławił Pana Boga mówiąc: Teraz wypuść sługę Twego, Panie, w pokoju.

 

V. Po porodzeniu Pannąś nienaruszoną została,

R. Święta Boża Rodzicielko módl się za nami.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz sprawić w nas, prosimy miły Panie, doskonałą łaskę Twoją, którąś oczekiwaniem Symeona sprawiedliwego wypełnić raczył: abyśmy, jak on nie oglądał śmierci aż pierwej Chrystusa Pana oglądać zasłużył, także i nam racz dać, abyśmy żywot wieczny otrzymali. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA.

Znalezienie Pana Jezusa w kościele Jerozolimskim.

 

Kochanej Matki Syn w drodze zgubiony,

Między doktory od Niej znaleziony,

Lud się zdumiewa, że w małej Dziecinie

Nauka słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu Synowi, Duchowi Świętemu:

Temu, który jest w Osobach trojaki,

W Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej,

Panience świętej.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Panna Marya i Józef po trzech dniach znaleźli Pana Jezusa w kościele, siedzącego między doktorami, słuchającego ich i pytającego: zdumiewali się tedy wszyscy roztropności i odpowiedziom Jego, a widząc to, dziwowali się.

 

V. Synu, czemuś nam to uczynił?

R. Alboście nie wiedzieli, że w tych rzeczach, które są Ojca Mego, potrzeba i Mnie być?

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Daj nam pokornym sługom Twoim, prosimy Cię miły Panie, zdrowie duszy i ciała, a racz nam pozwolić, aby, jako Najświętsza Marya Panna Syna Swego, Pana naszego, znalazła w kościele między doktorami, tak też i my tegoż Pana Jezusa, ucieczkę naszą, ubłaganego i łaskawego znaleźć mogli. Który z Tobą żyje itd.

 

Antyfona.

(na zakończenie części pierwszej)

Najzacniejsza Odkupiciela Matko, która jesteś przechodnią bramą niebieską i gwiazdą morską, racz podźwignąć lud upadający, który usiłuje powstać. Ty, któraś porodziła dziwnym sposobem, z podziwieniem wszystkiego stworzenia, Twego świętego Stworzyciela, Panno przedtem i potem; Ty, któraś przez usta Anioła Gabryela przyjęła ono pozdrowienie, racz się zmiłować nad grzesznikami.

 

V. A Słowo stało się Ciałem,

R. I mieszkało między nami.

 

Módlmy się.

Łaskę Twoją, prosimy Panie, racz wlać w serca nasze, aby, którzyśmy za Zwiastowaniem Anielskiem Chrystusa Syna Twego wcielenie poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa itd.

 

Wierzę w Boga Ojca… – Litania do N. M. Panny.

 

CZĘŚĆ DRUGA.

BOLESNA.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

V.: Boże ku wspomożeniu memu itd. (jak w I. Części).

 

Hymn.

(Melodya jak w Gorzkich żalach: «Ach ja Matka»).

 

Stała Matka boleściwa,

Pod krzyżem, bardzo troskliwa,

Na którym Jej Syn wisiał.

Której duszę tak strapioną,

Wielkim żalem obciążoną,

Miecz boleści przenikał.

O! Jak smutna i strapiona,

Matka ta błogosławiona,

Dla Męki Syna Swego.

Która płakała i łkała,

Z żalu drżała, gdy widziała

Mękę Syna miłego.

Któż jest serca tak twardego,

By dziś z Matką Pana Swego,

Bardzo rzewnie nie płakał?

Któż by się nie wzruszył w sobie,

Pomnąc o ciężkiej żałobie,

Matki z Synem jedynym?

Dla złości ludu Swojego,

Widziała tak zmęczonego,

Jezusa, Syna Swego.

Widziała kochanka Swego,

Od wszystkich opuszczonego,

Ody na krzyżu umierał.

Cna Matko, źródło miłości,

Niech czuję gwałt Twej żałości,

Dozwól mi z Sobą płakać.

Spraw, by miłością pałało

Serce me, dając się cało

Bogu swemu w przysługę.

 

Druga część pieśni.

Święta Matko, dopuść na mnie,

Niech Ran Syna Twego znamię

Mam w sercu mem wyryte.

Twego Syna zranionego,

Tak bardzo dla mnie zbitego,

Ze mną Mękę podzielaj.

Niech z Tobą płaczę rzewliwie,

Patrząc na krzyż żałośliwie,

Dokąd duch z ciałem żyje.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą.

Dzielić się z Twoją osobą

Tak żałosnym płaczem Twym.

Ze wszech panien Panno zacna,

Bądź tak, proszę, na mnie baczna:

Daj się z Sobą napłakać.

Niech gorzką Śmierć Pańską noszę,

Krzyż i Rany Jego proszę,

Niech w mem sercu rozważam.

Niech mnie zranią Rany Jego,

Niech znam moc Krzyża świętego,

Przez miłość Chrystusową.

Jego zapał niech mam w sobie,

Poręczenie, Panno, w Tobie

Niechaj mam dnia sądnego.

Niech mnie ten Krzyż Pański broni,

Śmierć Chrystusowa ochroni:

Niech wspiera łaska Jego.

Kiedy ciało pójdzie w ziemię,

Niech dusza, niebieskie plemię,

Wiecznej chwały nie traci.

 

TAJEMNICA PIERWSZA.

Pojmanie Pana Jezusa w Ogrójcu.

 

Klęczy w ogrójcu Pan krwią zrumieniony,

Pot z ciała Jego gwałtem wyciśniony,

Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,

Że następuje.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Pan Jezus, będąc w ciężkości, dłużej się modlił: i stał pot Jego jak krople krwi zbiegającej na ziemię.

 

V. Na miejsce tego, co by Mnie miłowali, czci Mi uwłaczali,

R. A, Jam się wtedy modlił.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz nam dać, najłaskawszy Ojcze, przez modlitwę i pot krwawy jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa: abyśmy zawsze obfitowali w dobre uczynki, i bez żadnej przeszkody do Ciebie, który jesteś prawdziwą drogą, prawdą i żywotem, przyjść mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa itd.

 

TAJEMNICA DRUGA.

Biczowanie Pana Jezusa u słupa.

 

Ten, co okrywa świat, z szat obnażony,

U słupa srodze biczmi jest sieczony,

Że nie znać ciała od okrutnej rany,

Tak skatowany.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Mężowie, którzy trzymali Pana Jezusa, naigrawali się z Niego bijąc i zakryli twarz Jego i oblicze Jego, a słudzy Go biczowali.

 

V. Byłem biczowany przez cały dzień,

R. A karanie Moje czasu jutrzejszego,

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym sługom Twoim, abyśmy przez to biczowanie, naigrawanie, policzkowanie i pośmiewiska Syna Twego, Zbawiciela naszego, tak żyli, żebyśmy bez żadnej przeszkody do wiecznego wesela przyjść mogli. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA.

Koronowanie Pana Jezusa cierniową koroną.

 

W cierniową Pana koronę przybrano,

A zamiast berła trzcinę w rękę dano:

Zawitaj Królu: tak wszyscy wołają.

Na twarz spluwają.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Tedy żołnierze starosty, wziąwszy Pana Jezusa do ratusza, zebrali do Niego wszystką rotę, a zwlókłszy Go z szat, włożyli Nań płaszcz szkarłatny i uplótłszy koronę z ciernia włożyli na głowę Jego i trzcinę w prawicę Jego, a kłaniając się przed Nim, naigrawali się mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!

 

V. Wynijdźcie córki Syońskie, a oglądajcie króla Salomona

R. W koronie, którą Go ukoronowała Matka Jego.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz prostować, Panie Boże, sprawy nasze w upodobaniu Twojem: abyśmy przez pamiątkę cierniowej korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął na świętą głowę Swoją, mogli zasłużyć, żebyśmy tej głowie naszej zawsze byli podobni, a nigdy się od świętej woli Jego i miłości nie oddalali. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA.

Niesienie krzyża na górę Kalwaryi.

 

Idzie na górę krzyżem obciążony,

Hurmem od wszystkich z miasta wypędzony,

Upada na twarz, będąc spracowany,

Bóg zawołany.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Złośliwi Żydowie wzięli Pana Jezusa i wywiedli Go, a niosąc krzyż Sobie, wyszedł na ono miejsce, które zwano Kalwaryą albo trupią głową, a po żydowsku Golgotą.

 

V. Na grzbiecie Moim budowali grzesznicy,

R. Przedłużyli nieprawości swoje,

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz wysłuchać, miły Panie, prośby nasze, a racz nam dać: abyśmy przez ten krzyż, który Pan nasz Jezus Chrystus dla miłości i przykładu naszego raczył nosić na ramionach Swoich, mogli tenże krzyż na sercu i ciele naszem nosić i abyśmy za Jego pomocą wolni byli od niebezpieczeństwa na duszy i na ciele. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA.

Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

 

Za złości świata jest ukrzyżowany

Chrystus, do krzyża srodze przykowany,

Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu

Synowi Swemu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu:

Temu, który jest w Osobach trojaki,

W Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej,

Panience świętej.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Bądź pozdrowiony, Królu nasz, któryś dla nas grzesznych ludzi i dla naszego zbawienia, pod Ponckim Piłatem cierpiał i pogrzebiony jesteś; zmiłuj się nad nami grzesznymi.

 

V. Własnemu Synowi Swemu Bóg nie przepuścił,

R. Ale Go wydał dla nas wszystkich grzesznych,

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz posłać, prosimy Cię, miły Panie, wspomożenie ludowi Twemu ze świątnicy Twojej, a racz nam dać na przykład Męki Pańskiej, śmierci i pogrzebu Jego, zastosować żywot i sprawy nasze, abyśmy samemu Tobie żyć i podobać się mogli. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

Antyfona.

(na zakończenie części drugiej)

O Przenajświętsza i Najchwalebniejsza, za grzechy nasze okrutnie z Synem Twoim na górze Kalwaryjskiej cierpiąca i Mękę Syna Swego opłakująca, nieba i ziemi Królowo! Wesel się i raduj, albowiem wesele od Anioła przyjęłaś i Ono światu wszystkiemu porodziłaś; wesel się i raduj o Przeczysta Panno Maryo! Albowiem Matką Bożą i Panną jesteś; wesel się o Matko Miłosierdzia! Albowiem wszystko Cię stworzenie na niebie i na ziemi wywyższa i wychwala.

 

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Niech się za nami przyczyni, prosimy Cię Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, do łaskawości Twojej błogosławiona Panna Mary a, Matka Twoja, której Przenajświętsze Serce w godzinę Męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Wierzę w Boga Ojca… – Litania do N. M. Panny.

 

CZĘŚĆ TRZECIA.

CHWALEBNA

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

V.: Boże ku wspomożeniu memu itd. (jak w I. Części).

 

Hymn.

(Melodya jak: «Którego świat»).

 

O Pani czcią ozdobiona,

Nad niebiosa wywyższona:

Stwórca Twój z przejrzenia Swego,

Sam żyje z pokarmu Twego.

Co Ewa smutna straciła,

Tyś nam Swym płodem zwróciła:

Dla człowieka straconego,

Tyś oknem domu wiecznego.

Tyś furtą Króla zacnego,

Tyś bramą światła jasnego:

Niechaj narody śpiewają,

Iż przez Pannę żywot mają.

Maryo, Matko miłości!

Matko przedziwnej litości!

Broń nas od czarta srogiego,

Przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu,

Z Dziewicy narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Wiekuistej czci godnemu.

 

TAJEMNICA PIERWSZA.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 

Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego,

Jako zwycięzca czarta przeklętego:

Więźnie wyzwolił, otchłań już zniszczona.

Śmierć pohańbiona.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Królowo niebieska wesel się, Alleluja. Albowiem, któregoś zasłużyła nosić, Alleluja. Już zmartwychwstał jako powiedział, Alleluja. Módl się za nami do Boga, Alleluja.

 

V. Wesel się i raduj Panno Maryo, Alleluja.

R. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana: naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, spraw to prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA DRUGA.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

 

Czterdziestego dnia Pan w niebo wstępuje,

Chór Mu anielski drogę zastępuje:

Obłok się spuszcza, bierze Stwórcę swego,

Dziw ludu wszego.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Pan Jezus potem, jako mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożej. Alleluja.

 

V. Wstępuję do Ojca Mego i Ojca waszego. Alleluja.

R. Boga Mego i Boga waszego. Alleluja.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Racz nam to dać, Wszechmogący Boże, abyśmy, którzy wierzymy, że jednorodzony Syn Twój, Odkupiciel nasz, di nieba wstąpił, z Nim także sercem naszem mieszkać mogli w niebie. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA TRZECIA.

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

 

Duch Święty w ogniu zszedł na ucznie Jego,

Dając im język narodu wszelkiego,

Którego z wielkiem weselem przyjęli,

Naukę wzięli.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Racz przyjść, Duchu Święty, a serca wiernych Twoich racz napełnić i w nich ogień miłości Twojej racz zapalić. Alleluja.

 

V. Spuść Ducha Twego, a będą stworzone. Alleluja.

R. A odnowisz oblicze ziemi. Alleluja,

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, racz nam dać niegodnym sługom Twoim, łaskę oną Ducha Twego Przenajświętszego, którąś uczniom Twoim w dzień on świąteczny darować raczył. Przez Pana naszego itd.

 

TAJEMNICA CZWARTA.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

 

Już jesteś Panno w niebie posadzona,

Nad wszystkie chóry sama wyniesiona,

Nagrodził Ci Syn prace Twoje wielkie,

I trudy wszelkie.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Wywyższona jesteś święta Boża Rodzicielko nad wszystkie chóry Anielskie do królestwa niebieskiego. Alleluja.

 

V. Wybrał Ją Bóg i nad inne obrał. Alleluja,

R. I dał Jej mieszkanie w przybytku Swoim. Alleluja.

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Boże, któryś wybrał Sobie pałac zacny z błogosławionej Panny Maryi, w którym raczyłeś mieszkać; raczże nam dać, prosimy Cię, abyśmy obroną Twoją opatrzeni, z weselem mogli świętą Jej pamiątkę odprawować. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem itd.

 

TAJEMNICA PIĄTA.

Koronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie.

 

Koronowana już jest Panna w niebie.

Odziana słońcem siedzi wedle Ciebie

Jezu, Tyś rzucił pod Jej święte nogi

Księżyc dwurogi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu:

Temu, który jest w Osobach trojaki,

W Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej,

Panience świętej.

 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryo i Chwała Ojcu.

 

Antyfona.

Pójdźże Oblubienico Moja! pójdź z Libanu: będziesz koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie: Białogłowa odziana słońcem a księżyc pod nogami Jej, a na głowie jej korona ze dwunastu gwiazd. (Alleluja).

 

V. Korona złota na głowie Jej. (Alleluja).

R. Wyrażona znakiem świątobliwości. (Alleluja).

V. Panie wysłuchaj itd.

 

Módlmy się.

Boże, któryś błogosławioną Pannę Maryę, Syna Twego Rodzicielkę, wiecznem i szczęśliwem weselem w niebie słusznie ukoronowaną uweselić raczył, racz nam to dać miłościwy Panie, abyśmy do onego niewymownego wesela, do którego Ona jest wzięta, za prośbami i zasługami Jej przyjść sobie zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

Antyfona.

(na zakończenie części trzeciej).

Bądź pozdrowiona Królowo Niebieska, bądź pozdrowiona o Pani Anielska. Zawitaj Matko górnej światłości, która oświecasz świata ciemności. Wesel się Panno najchwalebniejsza, nad wszystkie panny najozdobniejsza. O najśliczniejsza nad Aniołami, do Syna Swego módl się za nami.

 

V. Racz nam dać święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili.

R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

 

Módlmy się.

Racz dać, miłosierny Boże, ratunek nieudolności naszej, abyśmy, którzy świętej Bożej Rodzicielki w tajemnicach różańca świętego pamiątkę czynimy, za pomocą wstawienia się Jej za nami, od naszych nieprawości powstali, a w potrzebach naszych pociechę odnieśli. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Litania i Antyfona do Najśw. Maryi Panny, potem:

 

V. Bądź pozdrowiona Maryo, Matko pobożności,

R. I Trójcy Przenajświętszej szlachetny przybytku.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnej Matki Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przybytkiem Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego przygotował: racz dać, abyśmy, którzy przyjście Jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach różańca świętego z weselem sobie przypominamy, za przyczyną tejże błogosławionej Matki i Panny, od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnymi. Przez tegoż Pana naszego itd.

 

Polecenie siebie Najświętszej Maryi Pannie.

 

O Pani moja, święta Maryo! Ja Twej łasce i osobliwszej straży i wnętrznościom miłosierdzia Twego, dzisiaj i każdego dnia i w godzinę zejścia mego, duszę moją i ciało moje polecam: wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości moje, żywot i koniec żywota mego Tobie poruczam: aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę i przez zasługi święte Twoje, wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone, według Przenajświętszej Twojej i Syna Twego woli. Amen.

 

 

Za: Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodjami dla użytku młodzieży szkolnej, przez X. J. Siedleckiego zebrany a przez Wysoką Radę szkolną krajową uchwałą z dnia 14 lipca 1880 L. 556 dla szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych przeznaczony, wyd. XI, nakładem XX. Misjonarzy na Kleparzu, Kraków 1922, str. 391-407.