PACIERZ

czyli najważniejsze modlitwy i prawdy katechizmowe

 

1. Znak krzyża świętego

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

2. Modlitwa Pańska

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

3. Pozdrowienie anielskie

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

4. Skład apostolski

 

1. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

2. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.

3. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.

4. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

5. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

6. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

8. Wierzę w Ducha Świętego.

9. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie.

10. Grzechów odpuszczenie.

11. Ciała zmartwychwstanie.

12. Żywot wieczny. Amen.

 

5. Dziesięć przykazań Bożych

 

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

6. Dwa przykazania miłości

 

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich;

2. a bliźniego swego jak siebie samego.

 

7. Pięć przykazań kościelnych

 

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.

2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.

3. Posty nakazane zachowywać.

4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.

5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 

8. Główne tajemnice wiary

 

1. Tajemnica jednego Boga w trzech rzeczowo różnych Osobach: w Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

2. Tajemnica Odkupienia ludzkiego przez wcielenie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

 

9. Główne prawdy wiary

 

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

10. Sakramenty święte

 

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Najświętszy Sakrament.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

 

11. Warunki sakramentu pokuty

 

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

 

12. Cnoty Boskie (teologiczne)

 

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.

 

13. Cnoty główne (kardynalne)

 

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.

 

14. Cnoty moralne (przeciwne siedmiu grzechom głównym)

 

1. Pokora.

2. Szczodrobliwość.

3. Czystość.

4. Miłość bliźniego.

5. Wstrzemięźliwość.

6. Łagodność.

7. Pobożność.

 

15. Najważniejsze dobre uczynki

 

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna.

 

16. Uczynki miłosierne względem duszy

 

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

17. Uczynki miłosierne względem ciała

 

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

 

18. Błogosławieństwa ewangeliczne

 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 

19. Rady ewangeliczne

 

1. Dobrowolne ubóstwo.

2. Dozgonna czystość.

3. Posłuszeństwo zupełne.

 

20. Dary Ducha Świętego

 

1. Mądrość.

2. Rozum.

3. Rada.

4. Męstwo.

5. Umiejętność.

6. Pobożność.

7. Bojaźń Boża.

 

21. Owoce Ducha Świętego

 

1. Miłość.

2. Radość.

3. Pokój.

4. Cierpliwość.

5. Łaskawość.

6. Dobroć.

7. Uprzejmość.

8. Cichość.

9. Wierność.

10. Skromność.

11. Wstrzemięźliwość.

12. Czystość.

 

22. Grzechy główne

 

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

 

23. Grzechy cudze

 

1. Namawiać kogoś do grzechu.

2. Nakazywać grzech.

3. Zezwalać na grzech.

4. Pobudzać do grzechu.

5. Pochwalać grzech drugiego.

6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.

7. Nie karać za grzech.

8. Pomagać do grzechu.

9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

 

24. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

25. Grzechy wołające o pomstę do nieba

 

1. Rozmyślne zabójstwo

2. Grzech sodomski

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot

4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom

 

26. Ostateczne rzeczy człowieka

 

1. Śmierć.

2. Sąd Boży.

3. Niebo albo piekło.

 

27. Akt wiary

 

O Boże mój, wierzę mocno we wszystko, coś nam objawił i przez Kościół święty do wierzenia podał, ponieważ Ty sam jesteś Najwyższą i Nieomylną Prawdą. W tej wierze chcę żyć i umierać.

 

28. Akt nadziei

 

O Boże mój, mam niewzruszoną nadzieję, że przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dasz mi żywot wieczny i udzielisz środków do zbawienia potrzebnych, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, wszechmocny i wierny w obietnicach swoich. W tej nadziei chcę żyć i umierać.

 

29. Akt miłości

 

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko, boś jest najwyższym dobrem i najbardziej miłowania godnym, a dla Ciebie miłuję bliźniego, jak samego siebie. W tej miłości żyć i umierać pragnę.

 

30. Akt skruchy

 

O Boże mój, z całej duszy żałuję, żem Cię obraził moimi grzechami. Z miłości ku Tobie brzydzę się nimi. Szczerze postanawiam wyznać je przed kapłanem, więcej już ich nie popełniać i poprawić swoje życie.

 

31. Modlitwa do anioła stróża

 

Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie z Opatrzności Bożej poleconego, racz (dnia dzisiejszego) strzec, rządzić, bronić i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

 

32. Modlitwa do św. Michała Archanioła

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

33. Doksologia na cześć Trójcy Przenajświętszej

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

34. Modlitwa za wiernych zmarłych

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

35. Tajemnice Różańca Świętego

 

I. Tajemnice Radosne (poniedziałek i czwartek)

 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

II. Tajemnice Bolesne (wtorek i piątek)

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

 

 

III. Tajemnice Chwalebne (środa, sobota i niedziela)

 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

 

 

Opracowanie: Teofil, 18.07.2013 r.

Pacierz ze starannie wyselekcjowanymi częściami, powtarzającymi się we wszystkich wiarygodnych katechizmach i modlitewnikach, m.in.: Katechizm katolicki (1940), Nowy Katechizm Diecezjalny (1929), Ojców Naszych Wiara Święta (1906) i Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa (1883). Modlitwy w Pacierzu pochodzą z mszalika o. Gaspara Lefebvre’a (Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, Tyniec – Bruges 1956).