Modlitwa przed nabożeństwem Oficjum

 

   Kościół w trosce o chwałę Bożą i uświęcenie dusz ustanowił modlitwę liturgiczną, którą po łacinie nazywają Officium divinum, to zaś znaczy obowiązek Boski. Na spłacenie tego świętego długu modlitwy wyznaczono pewne godziny dnia i nocy, idąc za natchnionymi słowami psalmisty: «Wstawałem o północy, by Cię wysławiać: siedemkroć na dzień chwałem Tobie dawał». W klasztorach o północy odmawiają Jutrznię (matutinum), która o świtaniu kończy się modlitwą uwielbienia zwaną Laudes. Na pierwszą godzinę dzienną (według naszego liczenia 6 rano) wypada Pryma, na trzecią (9 godz.) – Tercja, na szóstą (12 godz.) Seksta, na dziewiąta (15 godz.) Nona. Pod wieczór odmawia się Nieszpory (Vesperae) i na zakończenie zajęć dziennych Kompletę (dopełnienie).

 

Otwórz, Panie, usta moje ku chwaleniu świętego Imienia twego; oczyść serce moje ze wszelkich próżnych, przewrotnych i niepotrzebnych myśli; oświeć rozum, rozpal uczucie, abym mógł godnie, z uwagą i pobożnością odprawić to nabożeństwo i został wysłuchany przed Obliczem Majestatu Twego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu, w łączności z tą Boską intencją, w której sam, będąc tu na ziemi, składałeś chwałę Bogu, ofiaruję Ci tą Godzinę (lub Godziny).

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Przed Jutrznią i Prymą odmawiamy Credo:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.