Modlitewnik Nawojki (fragment)

 

 

Święta Maryja, boża porodzicielko, naczysczsza dziewko, przez miłość syna twego, jednaczka Boga naszego, Jesu Krysta, ze wszemi świętymi i wybranymi bożymi przydzi na pomoc mnie a racz prosić za mną, grzesznicą, bo moja dusza w udręczeniu położona jest i ty moj duch, miłościwa, obeźrzysz wołający k tobie. Wysłuchaj mie, namiłościwsza! Ciebie bogosławią wszytki rodowie, bo tobie uczynił wielkość, jenże mocen jest i święte jimię jego. Ty, chwalebna krolewno niebieska, ciebie proszę, bogosławiona dziewko, święta Maryja, przez święte twe narodzenie wiem, że stworzyciela wszego luda porodziła jeś, iżby była mnie, nędznicy, na pomoc w dzień skonania mego, ze wszemi świętymi, przez święty krzyż, na nimże syn twoj przybit był, ciebie uczniowi swemu, Janowi, polecił rzekąc: Owo mać twoja. Przez jego jimię, miłości<wa>, pomoży mnie, nędznicy, we wszech rzeczach, w jichże mnie udręczoną poznałaś.

Zdrowa bądź, Maryja, miłości pełna, boża porodzicielko, jażeś nad słońce i nad miesiąc cudniejsza.

Zdrowa bądź, Gospodze chwalebna i bar[d]zo wyśmienita *jeś, *znamienita, jeż oblicza krol nieba i ziemie pożądał jest.

Zdrowa bądź, Gospodze anjołem zawitana.

Zdrowa bądź, Gospodze ogarniona Duchem Świętym.

Zdrowa bądź, Pani nosząca Boga.

Zdrowa bądź, Pani, iżeś z twego świętego żywota zasłużyła jeś Syna Bożego porodzić.

Zdrowa bądź, Gospodze, iżeś Syna Bożego dojiła i jegożeś kębłała.

Zdrowa bądź, Krolewno, ty Syna Bożego pieluchami powijała, tyś ji w jasłkach pokładała.

Zdrowa bądź, Krolewno, tyś Syna Bożego w kościele ofierowała, ktoregoś w ciele oglądała i obeźrzała, i słyszałaś przepowiedając zbawienie nasze.

Zdrowa bądź, Dziewko chwalebna, ktorażeś Syna Bożego widziała na krzyżu rozbitego za nasze odkupienie.

Zdrowa bądź, ktoraś Syna Bożego widziała umarłego i za nas pogrzebionego.

Zdrowa bądź, Pani, ktoregoż żeś widziała wstając z martwych.

Zdrowa bądź, jaż jeś widziała Syna Bożego wstępując na niebiosa do Boga Ojca z ciałem onym, jeż z niepokalonej dziewice przyjąć raczył.

Zdrowa bądź, Krolewno niebieska, anjelska, archanjelska i wszech niebios.

Zdrowa bądź, uweselenie wszech świętych.

Zdrowa bądź, chwało ludzka.

Zdrowa bądź, oprawienie zgubionych.

Zdrowa bądź, nadziejo nasza i zbawienie nasze.

Zdrowa bądź, naświętsza nade wszemi niewiastami.

Zdrowa bądź, Dziewice chwalebna i wszej chwały dostojna, mimo wszytki cześniejsza.

Gospodze, wysłuchaj nas.

Zbawicielu świata, pomoży nam.

Święta Boża porodzicielko, prosi za mną.

Święta Maryja, namiłościwsza pani, oręduj za mną.

Święta Maryja, nałagodniejsza uciecho, k tobie uciekającą, proś za mną.

Święta Maryja, pełna miłości i wszej słodkości, proś za mną, grzesznicą.

Święta Maryja, anjelska cudności, oręduj za mną.

Święta Maryja, patryjarchow i żądza prorocka, proś za mną.

Święta Maryja, skarbie apostolski, oręduj za mną.

Święta Maryja, porodzicielko Jesu Krystowa, proś za mną.

Święta Maryja niepokalona, oręduj za mną.

Święta Maryja, błogosławiona nad wszemi niewiastami, oręduj za mną.

Święta Maryja, wścięgni miłosierdzie i dotkni serca mego, i bądź wola twa, iżby oświeciła i zbawiła mnie, grzesznicę, od wszego złego.

Święta Boża porodzicielko Maryja, przez syna twego miłosierdzie, zbawiciela mego, jenże z żywota twego narodzić sie chciał, slutuj sie nade mną i proś za me grzechy.

Święta Maryja, dziewice wiekuista, przez zmiłowanie syna twego, jenże ciebie tako wiele miłuje i powyszył v nad kory anjelskie, wysłuchaj mie, grzesznicę.

Święta Maryja, słodkie ucieszenie, slutuj sie nade mną.

Święta Maryja, nałagodliwsza i naśmierniejsza, i nasłodsza, i światła wszem miłosierdzim napełniona, slutuj sie nade mną.

Święta Maryja, morska gwiazdo, naświetlejsza pani, slutuj sie nade mną.

Święta Maryja, tajemnice boże wiedząca, slutuj sie nade mną.

Ciebie chwalę, tobie sie modlę i wielbię.

Chwała i modła obliczu twemu.

Chwała i modła dziewstwu i czystocie twej.

Chwała i modła miłosierdziu twemu, iż ty sama byłaś dostojna nade wszytki niewiasty nosić pana nieba ji ziemie, morza i wszech, co w nim są.

Chwała i modła bogosławionemu żywotowi twemu, jenże nosił Boga i człowieka.

Chwała i modła bogosławionym piersiam, iż dojiły zbawiciela wszego świata.

 

Tzw. Modlitewnik Nawojki, rękopiśmienna książeczka z końca XV lub początku XVI w. zawierała modlitwy maryjne, mszalne, komunijne i in. Modlitewnik przeznaczony był dla nieznanej bliżej Nawojki (Natalii), której imię występuje w tekście. Tekst zaginionego dzisiaj zabytku zachował się dzięki wydaniu: Książeczka do nabożeństwa, na której się modliła św. Jadwiga…, wyd. J. Motty, Poznań 1823.

 

Za: http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/modlitwy/Nawojka.html