Litania narodu polskiego (1981)

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie Mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu Nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobola, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie z Quefurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Patronie niewinnie skazanych, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bł. Ładysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Bł. Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
Bł. Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Bł. Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami.

Bł. Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.

Bł. Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Bł. Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
Bł. Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.

Bł. Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.

Bł. Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Bł. Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
Bł. Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennicy sandomierscy), módlcie się za nami.

Bł. Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Bł. Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Bł. Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Bł. Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

 

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy braci i sióstr naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego narodu polskiego, przebacz, o Panie.

 

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci polskich katowanych za pacierz, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, usłysz, o Panie.
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża i górników Śląska, usłysz, o Panie.
Wołanie Narodu o prawdę, sprawiedliwość i solidarność, usłysz, o Panie.

Modlitwę nękanego ludu o wolność w Ojczyźnie, usłysz, o Panie.

 

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość i łagodność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.

 

Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.
Przez Bogurodzicę – Ojca św. na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje – żyć dobrze naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją – cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje – z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie – „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę – w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

 

Boże Piastów i Jagiellonów – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i ks. Skorupki – nie opuszczaj nas, o Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby odzyskać i zachować wolność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Świętego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o odzyskanie i zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia lud Twój. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.

Amen

 

 

 

Wydano w roku 1915

Uzupełniono 10 lipca 1981 roku, za zgodą Władzy Kościelnej w Rzymie

Do prywatnego odmawiania

/-/ + Szczepan Wesoły

 

Za: Kazimierz Przydatek i Gabriel Turowski (opr.), Corda cordi : Litania Narodu Polskiego, Rzym 1981.