Litania narodu polskiego (1915)

 

 

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu, odkupicielu świata, Boże,

Duchu święty Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Nad Polską, Ojczyzną naszą, Zmiłuj się Panie.

Nad narodem męczenników,

Nad ludem wiernym Tobie,

Jezu nieskończenie miłosierny,

Jezu nieskończenie mocny,

Jezu, wielkiej rady Aniele,

 

Święty Stanisławie, patronie Polski, Módl się za nami.

Święty Kazimierzu, patronie Litwy,

Święci Michale i Józefacie, patronowie Rusi,

Święty Janie Kanty,

Święty Janie z Dukli,

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży,

Święty Ładysławie, patronie Warszawy,

Święty Wojciechu,

Bł. Piotrze Skargo, polski proroku,

Święta Jadwigo,

Święta Kunegundo,

Święta Salomeo,

Święci polscy wyznawcy, męczennicy, pracownicy, wojownicy, módlcie się za nami.

Święta Joanno, patronko sprawiedliwej wojny, módl się za nami.

O Maryo Bogarodzico, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.

 

Od naszej długiej, ciężkiej pokuty, Wybaw nas Panie.

Od kajdan niewoli,

Od ducha niezgody,

Od zwątpienia godziny,

Od podszeptów zdrady,

Od wrogów naszych złości,

Od gnuśności naszej,

Od złości, nienawiści i wszelkiej złej woli

Od śmierci wiecznej,

 

Winy królów naszych, Przebacz o Panie.

Winy rycerzy naszych,

Winy magnatów naszych,

Winy szlachty naszej,

Winy pasterzy naszych,

Winy ludu naszego,

Winy ojców naszych,

Winy braci naszych,

Winy całego narodu polskiego,

 

Głos krwi męczenn. naszych, Usłysz o Panie.

Głos krwi żołnierzy naszych,

Płacz matek, żon i sierot,

Jęki z więzień moskiewskich i pruskich,

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz,

Żal rolników wypędzonych z ojcowizny,

Westchnienia roboczego ludu krzywdzonego,

Brzęk pękających kajdan naszych,

 

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, Daj nam o Panie.

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,

Miłość Polski, Ojczyzny naszej,

Męstwo, rozum i łagodność i wszystkie dary Ducha świętego,

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,

Wolność, chwałę i szczęście,

 

Przez narodzenie Twoje, bohatera wielkiego wzbudź nam, Panie.

Przez najświętsze życie Twoje, naucz nas żyć dobrze.

Przez krzyż i mękę Twoją, daj przetrwać mężnie cierpienia.

Przez święte zmartwychwstanie Twoje z ciemności grobu wskrześ nas o Panie.

Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, Ojczyzną wielką, wolną, szczęśliwą, daj nam, o Panie.

Przez Ducha św. zesłanie, ducha Twojego ześlij nam Panie.

Przez czystą królowej Jadwigi ofiarę, Polskę naszą złącz na nowo o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych, daj zasłużyć znowu na błogosławieństwo Twoje.

Boże Piastów, Jagiellonów, Sobieskich, Boże ks. Kordeckiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas Panie!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!

 

Jezu usłysz nas, Matko wysłuchaj nas!

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.

 

MODLITWA.

Boże wszechmocny, Panie zastępów, ścielemy się do stóp Twoich z dziękczynieniem, że Moskal opuścił już ziemię naszą! Dziękujemy Ci, Panie, żeś poraził już swym gniewem tego ciemięzcę i najezdnika, co nas przez tyle lat trzymał w okropnej niewoli i ucisku i najlepszych synów naszego narodu wytracał. Boże nierychliwy, ale sprawiedliwy, Tyś nam dał dożyć dnia, kiedy karanie Twoje dosięgło bezbożnych. W tej chwili, kiedy tyle nam trzeba mocy ducha, żeby odzyskać wolność, błagamy Cię Boże, potłum ten lęk, który ogarnia nasz lud. Uspokój serca, dodaj ufności w moc Twoją, oświeć zaćmione rozumy. Zbudź w narodzie chęć do walki o wolność całej Polski, spraw, byśmy stali się godni własnemi rękami zdobyć sobie własne Królestwo jak za dawnych czasów naszej chwały! Wybaw nas od głodu, nędzy i pożogi, pomóż zebrać szczęśliwie dary Twoje. O Panie najsprawiedliwszy! Wprowadź w chwale wojska nasze polskie, braci naszych, którzy przyjdą chronić nas od krzywdy i prześladowania! O wprowadź ich jak najrychlej i błogosław ich orężowi! A tych oddziałów naszych, co już rozpoczęły walkę, strzeż i broń, Boże wszechmocny! Mocą Twoją osłaniaj ich od kul wrogów, daj im zwycięstwo, pomnóż ich szeregi. A tym Polakom, co dotąd służą w wojsku nieprzyjacielskiem, daj jak najprędzej połączyć się z narodem. Amen.

 

Za: bp Władysław Bandurski (1865-1932), Jan Bukowski (1873-1943), Litania narodu polskiego (druk ulotny), Druk. Państw. pod zarządem Dep. Woj. N.K.N. w Piotrkowie; Biblioteka Jagiellońska, 756221 I Rara 3.