Kompleta

 

        Kompleta jest godziną kanoniczną, która dopełnia i zakańcza dzień. Jest to wieczorna modlitwa Kościoła i nie ma piękniejszej nad nią. Teraźniejszą formę nadał temu nabożeństwu św. Benedykt.

 

Lektor pochyliwszy się w stronę kapłana śpiewa:

V. Pobłogosław mnie, Ojcze.

 

Błogosławieństwo

Przewodniczący:

      Niech Pan wszechmogący da nam noc spokojną i koniec szczęśliwy.

R. Amen.

 

Krótka Lekcja (1 P 5,8-9)

Lektor zwraca się do ołtarza:

      Bracia: Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący krąży szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.

      A Ty, Panie, zmiłuj się nad nami.

R. Bogu niech będą dzięki.

 

Spowiedź Powszechna

V. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

   Ojcze nasz… (po cichu)

Tu należy zrobić rachunek sumienia.

 

Przewodniczący odmawia Confiteor a zebrani odpowiadają:

      Niech się zmiłuje nad tobą wszechmogący Bóg, a odpuściwszy ci grzechy twoje niech cię doprowadzi do żywota wiecznego.

R. Amen.

 

Chór i lud odmawiają Confiteor:

      Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie, Ojcze, żem zgrzeszył bardzo myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych, i ciebie, Ojcze, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

 

Przewodniczący:

      Niech się zmiłuje nad wami wszechmogący Bóg, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego.

R. Amen.

      Przebaczenia, + odpuszczenia i darowania grzechów niech nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan.

 

Jeśli kompleta odprawia się pod nieobecność księdza, odmawia się Confiteor tylko raz, opuszczając słowa et tibi, Pater (i tobie Ojcze) oraz et te, Pater (i ciebie, Ojcze), po czym wszyscy odmawiają:

      Niech się zmiłuje nad nami wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

R. Amen.

      Przebaczenia, + odpuszczenia i darowania grzechów niech nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan.

 

Następnie kapłan śpiewa, przy czym wszyscy czynią mały znak krzyża na piersi:

V. Zwróć nas ku sobie Boże, Zbawicielu nasz.

R. I odwróć od nas gniew Twój.

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

Od Siedemdziesiątnicy do Wielkanocy zamiast Alleluja mówi się:

Chwała Tobie Panie, Królu wiecznej chwały.

 

Psalmy

Król Dawid

Psalmy niedzielne i świąteczne

Psalmy poniedziałkowe

Psalmy wtorkowe

Psalmy środowe

Psalmy czwartkowe

Psalmy piątkowe

Psalmy sobotnie

 

Hymn św. Ambrożego

      Nim jeszcze światło zagaśnie,

Błagamy, Stwórco wszech rzeczy,

Abyś przez swoją łaskawość

Miał nas w obronie i pieczy.

      Niech senne pierzchną marzenia,

Nocne obrazy ułudy;

Powściągnij wroga naszego,

By nie kalały ciał brudy.

      O spraw to Ojcze najlepszy,

Synu równy Ojcu chwałą

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

      Amen.

 

Kapitulum (Jr 14,9)

      Tyś jest w nas Panie, a Imienia Twego wzywają nad nami: nie opuszczaj nas, Panie Boże nasz.

      R. Bogu niech będą dzięki.

 

Krótkie Responsorium

Ostatnie słowa Pana Jezusa na krzyżu (Ps 30,6)

 

V. W ręce Twoje, Panie, * oddaję ducha mego. (O. W. Alleluja)

R. W ręce Twoje, Panie, * oddaję ducha mego. (O. W. Alleluja)

V. Odkupiłeś nas, Panie, Boże prawdy. (O. W. Alleluja)

R. Oddaję ducha mego.

V. Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.

R. W ręce Twoje, Panie, * oddaję ducha mego.

W okresie Męki Pańskiej opuszcza się „Chwała Ojcu”.

 

V. Strzeż nas Panie, jak źrenicy oka (O. W. Alleluja).

R. Pod cieniem Twych skrzydeł zachowaj nas (O. W. Alleluja).

 

Antyfona

      Zbaw nas, * Panie, czuwających, strzeż podczas snu, abyśmy mogli czuwać z Chrystusem i odpocząć w pokoju (O. W. Alleluja).

 

Kantyk Symeona (Łk 2,9-32)

        Święty starzec Symeon błogosławi Boga, szczęśliwy, że może odejść w pokoju, gdyż oczy jego oglądały Światłość świata.

      Teraz puszczasz sługę Twego Panie * według słowa Twego, w pokoju.

      Albowiem oczy moje widziały * zbawienie Twoje.

      Któreś zgotował * przed oblicznością wszystkich ludzi.

      Światło dla oświecenia pogan * i chwałę Izraela ludu Twojego.

      Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona

      Zbaw nas, * Panie, czuwających, strzeż podczas snu, abyśmy mogli czuwać z Chrystusem i odpocząć w pokoju (O. W. Alleluja).

 

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Odmawiając prywatnie zamiast Dominus vobiscum mówi:

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

      Módlmy się. Nawiedź prosimy Cię, Panie, dom ten, a wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie odrzuć odeń daleko: Aniołowie niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze nad nami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego Bog, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Odmawiając prywatnie zamiast Dominus vobiscum mówi:

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu niech będą dzięki.

 

Błogosławieństwo

 

      Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Pan: Ojciec + i Syn i Duch Święty.

R. Amen.

 

      Następnie śpiewa się Antyfonę do Matki Bożej. Po antyfonie nieco zniżonym głosem kapłan mówi:

V. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.

R. Amen.