Godzinki o Niepokalaném Poczęciu Najświętszéj Panny Maryi (1900)

 

 

GODZINKI
o Niep. Pocz. N. Panny Maryi.

NA JUTRZNIĄ.


Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jéj niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych rąk nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu.
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

HYMN


Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa;
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata śpiesz się zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu


Za matkę obrał Słowu jednorodzonemu;
Przez które ziemski okrąg i nieba ogniste,
i powietrza i wody stworzył przezroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie.

V. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie,
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się.

 Święta Maryo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawém okiem miłosierdzia twego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte twoje niepokalane poczęcie nabożném sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty Panno porodziła, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

V. Pani wysł. itd. R. A wołanie itd.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
O. Amen.

NA PRYMĘ.


Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych rąk nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

 

HYMN


Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.

Od wszelkiéj zarazy świata ochroniona,
pierwéj święta w żywocie matki niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakóba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

V. Sam ją stworzył w Duchu św.
R. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

NA TERCYĄ.

 Przybądź nam miłościwa itd.

HYMN.


Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
różdżko Aaronowa śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,

Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, by cię Syn twój tak zacny od winy
pierworodnéj zachował i zmazy Ewinéj.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
chciał by przywara grzechu nie postała w tobie.

V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. A tron mój w słupie obłoku.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

NA SEXTĘ.

 Przybądź nam miłościwa itd.

HYMN.


Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
tyś raj aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
o palmo cierpliwości, o cedrze czystości.
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.

V. Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

NA NONĘ.

 Przybądź nam miłościwa itd.

HYMN.


Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
przez cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca,
Abizai prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
nam Zbawiciela świata Marya powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja.

R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

NA NIESZPOR.

 Przybądź nam miłościwa Pani itd.

HYMN.


Witaj, zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
niezmiernie od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
w poczęciu swém jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi,
piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.


Niech nas, Pani! twą proźbą do siebie nawróci
Jezus, Syn Twój, a swój gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa itd. jak na Jutrzni.

 

HYMN.


Witaj Matko szlachetna panieńskiéj czystości,
gwiazdamiś uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
po prawéj ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
o jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twéj obronie,
niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

V. Oléj wylany o Maryo imię twoje.
R. A słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy itd.

 Modlitwa i wiersz jak na Jutrzni.

Za: Aniół Stróż chrześcianina katolika. Zbiór modłów i pieśni dla dusz pobożnych, Drukiem G. Jalkowskiego, Grudziądz 1900.