Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

NA JUTRZNIĘ

 

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą, * zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, * a wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu, * i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie, * niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, * witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa.

Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, * Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas z złości.

Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu, * za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu.

Przez które okrąg ziemi i nieba ogniste, * i powietrze i wody stworzył przeźroczyste.

Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, * bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

V. Przejrzał Ją Bóg i wybrał Ją Sobie,

R. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam u Syna Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da Ten, któregoś Panno porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

NA PRYMĘ

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, * a wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu, * i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie, * niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły, * który złoty stół siedem kolumn ozdobiły.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, * pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami, * nowa Gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, * bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

V. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,

R. I wylał Ją na wszystkie dzieła rąk Swoich,

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

NA TERCJĘ

Przybądź nam miłościwa Pani itd. – jak na Prymę.

 

Hymn

Witaj arko przymierza, tronie Salomona, * tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca, * różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, * Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny, od winy, * pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który, Ciebie za Matkę obierając sobie, * chciał by przywara grzechu nie postała w Tobie.

V. Ja mieszkam na wysokościach,

R. I tron Mój w słupie obłoku.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

NA SEKSTĘ

Przybądź nam miłościwa Pani itd. – jak na Prymę.

 

Hymn

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego, * Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, * o palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, * święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, * wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.

V. Jak lilia między cierniem,

R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

NA NONĘ

Przybądź nam miłościwa Pani itd. – jak na Prymę.

 

Hymn

Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, * Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, * przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

O mężna białogłowo, Judyt wojująca, * i Abizag prawego Dawida grzejąca.

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, * nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja.

R. A zmaza pierworodna nigdy nie powstała w Tobie.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

NA NIESZPORY

Przybądź nam miłościwa Pani itd. – jak na Prymę.

 

Hymn

Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione * słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, * niewiele od Aniołów jest coś umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, * w poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje.

Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi, * piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,

R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

NA KOMPLETĘ

Niech nas, Pani, swą prośbą do Siebie nawróci, Jezus, Syn Twój, a swój gniew niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani itd. – jak na Prymę.

 

Hymn

Witaj Matko szlachetna w panieńskiej czystości, * gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, * po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.

O Rodzicielko Łaski, nadziejo grzeszących, * o jasna Gwiazdo morska, o porcie tonących.

Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, * niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

V. Olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,

R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

V. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska itd.

 

Polecenie godzinek

Z pokłonem, Panno święta, ofiaruję Tobie * te Godzinki, ku większej czci Twej i ozdobie:

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, * a przy śmierci nam słodką Maryją przybyła.

 

Antyfona

Tać jest różdżka, w której ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie powstała.

V. W poczęciu Twoim, Panno, niezmazanaś była,

R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

 

Módlmy się. Boże, któryś przez Niepokalane Panny Maryi Poczęcie godne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował, prosimy Cię, aby jakoś Ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy zachował, tak nam też za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, o. Gaspar Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia, 1956, str. 1828-1832.