Pius VIII – Traditi humilitati

Pius VIII

Encycklika z 1829 r.

Traditi humilitati

(fragment)

…Wobec takiego wypaczania Pisma świętego ciąży na Was, Czcigodni Bracia, obowiązek wykazywania czujności w stosunku do tych buntowniczych tajnych stowarzyszeń…

Ludzie ci, którzy pod przysięgą zachowują tajemnice swych zakazanych prawem stowarzyszeń i wszelkimi sposobami ukrywają to, co się dzieje na ich zebraniach, są przez to samo poważnie podejrzani o ową zbrodniczą działalność, jaką za naszych czasów organizuje się przeciwko każdej władzy i w Kościele świętym, i w społeczeństwie świeckim. Przeto zatwierdzamy na nowo i postanawiamy utrzymać w mocy anatemy ogłoszone przez Naszych Poprzedników przeciwko wszelkiego rodzaju tajnym stowarzyszeniom bez względu na ich nazwę, ogłoszone w encyklikach dotyczących tego tematu. Dlatego bacznie czuwać będziemy, aby ani Kościół, ani państwa nie poniosły szkody na skutek sprzysiężenia tychże sekt i odwołując się do Waszej codziennej troski o rzecz tak ważną, przyodziani w zbroję gorliwości, walczyć będziemy w jedności serc o wspólną sprawę, która jest przede wszystkim Bożą sprawą, by unieszkodliwić zbrojownię wzniesioną przez bezbożność tych przewrotnych ludzi.

Pragnęlibyśmy ponadto zwrócić szczególniej Waszą uwagę na owe ostatnio założone tajne stowarzyszenia, których celem jest wypaczać dusze młodych ludzi, uczących się w szkołach i liceach, gdzie pewni zdeprawowani nauczyciele są osadzani po to, by zwodzić swoich uczniów na ścieżki Baala za pomocą doktryn sprzecznych ze Słowem Bożym, a przez ustawiczne i perfidne zabiegi z całą świadomością brukają swymi wskazaniami dusze i serca uczniów.

Z tej przyczyny ci młodzi ludzie popadli w taką ubolewania godną swawolę, że straciwszy całkowicie szacunek dla religii, odrzuciwszy wszelki ład w postępowaniu, gardząc świętością wiary, gwałcą wszelkie prawa boskie i ludzkie i oddają się bezwstydnie wszelkim wybrykom, wszelkim grzechom, wszelkim zuchwalstwom…Przeto postanawiamy i zarządzamy, żeby wymieniony związek karbonariuszy został potępiony i zakazany…

( www.tradycja.org/mirror/tradycja.ampr.gliwice.pl )