Deklaracja Niepodległości Polski, A.D. 2014

 

 

Czerpiąc wzorce z Deklaracji NiDeklaracja Niepodległości Polskiepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki oświadczamy:

Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś Narodu, by zrzucił jarzmo i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby Naród ten podał powody, które zmusiły go do naprawy państwa czyli w tym wypadku Naszej Rzeczpospolitej.

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających, doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.

Taką właśnie cierpliwość wykazał Naród polski, lecz taka właśnie konieczność zmusza go teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia. Historia rządów i systemów okresu PRL i III RP to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad naszą Ojczyzną. Bezstronnemu światu udowodnią to przedstawione fakty:

– Postępująca degradacja państwa, poprzez służenie obcym interesom, niszczenie tradycji narodowej, więzów społecznych, gospodarki, finansów, wszystkich gałęzi przemysłu, obronności, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, wyprzedaż ziemi, prowadzi do eksterminacji Narodu i likwidacji Polski.
– Obywatele nie mają wpływu na wybór klasy politycznej. Od lat trwa karuzela klik resortowych, partyjnych i biznesowych. Doprowadziło to do zabetonowania sceny politycznej. Brak rozdziału między władzą wykonawczą a ustawodawczą, czyli ministrowie są jednocześnie posłami – uniemożliwia obywatelom wpływanie na stanowienie prawa. Nie ma społecznej kontroli władzy.
– Dyspozycyjny i skorumpowany wymiar sprawiedliwości, administracja państwowa i samorządowa powodują, że uczciwy obywatel ciągle jest bezbronną ofiarą tych systemów.
– Stworzono dogodne warunki dla obcego kapitału, natomiast polscy przedsiębiorcy pozostają dyskryminowani. Likwidowanie stoczni, kopalń, hut, cukrowni, zakładów włókienniczych, chemicznych, przemysłu maszynowego i zbrojeniowego zmusiło miliony obywateli – szczególnie młodzieży do emigracji, co doprowadza do zapaści demograficznej.
– Prywatyzacja i likwidacja szpitali, ograniczanie dostępu do lekarzy, badań, operacji, opieki społecznej dla niepełnosprawnych, ludzi starszych, chromych przyspiesza wymieranie Narodu Polskiego.
– Wyprzedaż banków, celowe zadłużanie państwa i zakusy likwidacji polskiej waluty, czynione świadomie, są potwierdzeniem zniewolenia ukierunkowanego na utratę suwerenności państwa. Jakiekolwiek zyski obcego kapitału są transferowane za granicę. Zwalnianie z podatków przedsiębiorstw zagranicznych jest ich dofinansowywaniem – czyli okradaniem obywateli.
– Ograniczanie nauki, historii, literatury prowadzi do utraty tożsamości Narodowej, a przedmiotów ścisłych do zapaści cywilizacyjnej. Wprowadzanie obcych ideologii jest celowym zabiegiem rozbijania rodzin i służy degeneracji człowieczeństwa, mającym wychować niewolnika – konsumenta. Preferowanie subkultury chamstwa spowodowało jego dominację w życiu publicznym czego przykładem jest słownictwo zaprzańców z PRL i III RP.
– Media przestały spełniać swoje funkcje edukacyjne, informacyjne, kulturowe, stając się narzędziem manipulacji, dezinformacji, a wręcz ogłupiania Narodu. Za pomocą wszelkich sposobów systemy te używają sprawdzonej metody skłócania Narodu stosując starą zasadę „dziel i rządź”.
W każdej fazie naszego uciemiężenia składaliśmy w jak najpokorniejszy sposób prośby o naprawianie krzywd naszych. Jedyną odpowiedzią na nasze protesty i petycje są zwykle ponowne krzywdy. Rządy, których tyrański charakter widać wyraźnie poprzez każdy z tych aktów, nie godne są, aby być władcami wolnego Narodu.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przypominaliśmy im o okolicznościach, w jakich żyliśmy i odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili i naprawili te nieprawości, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości i pobratymstwa. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich jako wrogów.

Dlatego odwołując się do Narodu Polskiego, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i Polaków rozsianych po świecie, że mają słuszne prawo być wolnym i niepodległym Narodem; że zwolnieni są oni z wszelkich zobowiązań wobec targowiczan i że wszelkie powiązania polityczne między nami a PRL-em i III RP są i powinny być całkowicie zniesione oraz, że jako wolny i niepodległy Naród mamy pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne.

Wszelkie stosunki społeczne w Naszej Ojczyźnie winny opierać się na prawie naturalnym i Dekalogu. Na naszych sztandarach od wieków króluje

BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc Boskiej Opatrzności, bo warto być POLAKIEM.

zz

NSRSP N.D.B.

 

 

Za: „Polska Niepodległa”, nr 32-33 (49-50), 11.08.2014-24.08.2014, str. 3; http://www.blogpress.pl/node/19712